Filozofitë kryesore në edukim

Filozofitë kryesore në edukim: Esencialist/ Perenialist/ Progresivist/ Ekzistencialist/ Bihejviorist 

Marrë nga libri “Mësuesit, shkollat dhe shoqëria” Autorë: Myra Pollack Sadker & David Miller Sadker

Përdorni numrat e mëposhtëm për të shprehur përgjigjen tuaj:

1 Nuk jam fare dakord 2 Nuk jam dakord  3 Neutral  4 Jam dakord  5 Jam dakord tërësisht      

 1. Program mësimor duhet të jetë me subjekt të lëndës të përqëndruar. Nxënësit duhet të mësojnë lexim, shkrim, histori, matematikë dhe shkencë     1    2   3   4   5
 2. Mësuesi duhet të jetë figurë me autoritet në klasë    1    2   3   4   5
 3. Qëllimi i arsimit është përgatitja e nxënësve për jetën    1    2   3   4   5
 4. Nxënësit duhet të marrin pjesë në përcaktimin e programit mësimor   1    2   3   4   5
 5. Materiali i mësuar ka efektivitet kur ai copëzohet në pjesë të vogla    1    2   3   4   5
 6. Programi mësimor duhet të përcaktohet nga informacioni i domosdoshëm për t’u përvetësuar nga çdo nxënës   1    2   3   4   5
 7. Qëllimi i arsimit është kultivimi i aftësive racionale të nxënësve 1    2   3   4   5
 8. Programi duhet të përqendrohet në aftësimin për zgjidhje problemesh. Nxënësit duhet të mësojnë si të përcaktojnë, të analizojnë dhe të zgjidhin problem    1    2   3   4   5
 9. Nxënësit që nuk duan të mësojnë, duhen lejuar ta kalojnë kohën ashtu si dëshirojnë 1    2   3   4   5
 • Njerëzit formohen nga ambient  1    2   3   4   5
 • Qëllimi i arsimit është t’u japë nxënësve një sasi njohurish që duhen ditur nga çdo njeri i shkolluar 1    2   3   4   5
 • Të vërtetat morale duhen mësuar në shkollë    1    2   3   4   5
 • Programi mësimor duhet të përcaktohet bashkërisht nga nxënësit, mësuesit dhe persona të tjerë të interesuar   1    2   3   4   5
 • Realiteti përcaktohet nga perceptime të secilit individ. Nuk ka realitet objektiv dhe universal  1    2   3   4   5
 • Të mësuarit e programuar është një metodë efektive për dhënien e informacionit 1    2   3   4   5
 • Nxënësit duhet të lexojnë e zotërojnë material kyç   1    2   3   4   5
 • Ekziston një sasi njohurish që gjithkush duhet t’i dijë    1    2   3   4   5
 • Programi mësimor duhet ndërtuar mbi bazën e përvojës personale dhe nevojave të nxënësve 1    2   3   4   5
 • Shkolla duhet t’u ofrojë nxënësve një gamë të gjerë zgjedhjesh të programit mësimor  1    2   3   4   5
 • Nxënësit mësojnë më mirë përmes përforcimit   1    2   3   4   5
 • Mësuesi është zotërues i shumë lëndëve     1    2   3   4   5
 • Programi mësimor duhet të përqendrohet tek mendimtarët e së kaluarës  1    2   3   4   5
 • Nxënësi duhet angazhuar aktivisht me eksperimentim dhe zbulim  1    2   3   4   5
 • Të mësuarit efektiv është i pastrukturur dhe joformal   1    2   3   4   5
 • Programi mësimor duhet ndarë në lëndë individuale, sesa në disiplina të integruara 1    2   3   4   5
 • Arti duhet të përqendrohet në studimin e kryeveprave të artistëve të mëdhenj  1    2   3   4   5
 • Realiteti është bota fizike 1    2   3   4   5
 • Roli i mësuesit është t’i udhëheqë nxënësit në zotërimin e procesit të zgjidhjes së problemeve 1    2   3   4   5
 • Qëllimi i shkollës është t’i ndihmojë nxënësit të gjejnë kuptimin e ekzistencës së tyre   1    2   3   4   5
 • Njerëzit mësojnë nga reagimet e tyre ndaj stimujve të mëparshëm   1    2   3   4   5
 • Roli kyç i arsimit është ruajtja e demokracisë  1    2   3   4   5
 • Një arsim efektiv nuk synon në nevojat imediate të nxënësve e shoqërisë   1    2   3   4   5
 • Arti duhet të përqendrohet në shprehjen dhe krijimtarinë individuale  1    2   3   4   5
 • Individët në themel janë të izoluar, përderisa nuk arrijnë një komunikim të vërtetë me të tjerët   1    2   3   4   5
 • Programi mësimor duhet të përqendrohet në vëzhgime shkencore të botës reale dhe në ligje empirike të sjelljes   1    2   3   4   5
 • Rigoroziteti akademik është një komponent esencial i arsimit     1    2   3   4   5
 • Të gjithë nxënësit, pavarësisht nga aftësitë, duhet të studiojnë të njëjtin program   1    2   3   4   5
 • Një klasë efektive është demokratike       1    2   3   4   5
 • Çdo njeri është i lirë të zhvillojë ato që i vijnë për shtat     1    2   3   4   5
 • Roli i mësuesit është motivimi i nxënësve duke përdorur përforcimë të jashtme    1    2   3   4   5
 • Shkollat efektive japin një numër të konsiderueshëm detyrash shtëpie    1    2   3   4   5
 • Arsimi duhet përqendruar në diskutimin e çështjeve të çdo kohe, të tilla si “Ç’është e bukura”, “Ç’është e vërteta” etj.  1    2   3   4   5
 • Nxënësit duhet të jenë pjesëmarrës aktivë në procesin e të mësuarit       1    2   3   4   5
 • Nuk ka standarde të jashtme të bukurisë. Bukuria është ajo ç’ka një individ e përcakton si të tillë.    1    2   3   4   5
 • Nuk ka ndjenjë të lindur faji, të drejtë ose të gabuar   1    2   3   4   5
 • Është roli i mësuesit ai që u komunikon nxënësve dituri    1    2   3   4   5
 • Zbulimet e drejtuara nga mësuesi janë kyç i metodës së të mësuarit të nxënësve  1    2   3   4   5
 • Pjesa më e madhe e nxënësve mësojnë nga njëri-tjetri   1    2   3   4   5
 • Për një nxënës është më e rëndësishme të zhvillojë një vetëkonceptim pozitiv, sesa të mësojë lëndë të veçanta 1    2   3   4   5
 • Testimet e shpeshta objektive janë mënyra më e mirë për të përcaktuar formimin e nxënësve   1    2   3   4   5

Shkruani numrin e përgjigjes tuaj për çdo përgjigje në vendin bosh. Shtoni numrat në secilën kolonë për të përcaktuar qëndrimin tuaj për filozofitë kyç ët edukimit.

A  B C D E
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50

 

Total

A _____________ B _______________ C ____________ D ______________   E____________

Esencialist       = kolona totale A_______

 

 

Perenialist        = kolona totale B_______

 

 

Progresivist     = kolona totale C_______

 

 

Ekzistencialist = kolona totale D_______

 

 

Bihejviorist      = kolona totale E_______

 

 

Këto rezultate tregojnë sa dakord jeni ose jo me 5 filozofitë kryesore të arsimit. Sa më i lartë rezultati, aq më shumë jemi dakord me filozofët që përfaqësojnë atë pikëpamje. Rezultati i mundshëm më i qartë në secilën fushë është 50 dhe më i vogli 10. Rezultatet 40 pikë tregojnë që ju jeni shumë dakord dhe deri në 19 pikë tregojnë kundërshtim të forte me bartësit e asaj filozofie.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.