© Në rastet kur nuk shprehemi ndryshe, të gjitha të drejtat e autorit i ka Fondacioni “Henrietta Leavitt”. Inkurajohen citimet, me anën e një linku, të artikujve të ndryshëm,
por NUK LEJOHET ripublikimi ose përkthimi i plotë i asnjë artikulli pa një leje të mëparshme për këtë qëllim.
Regjistruar me vendim nr. 717 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor,Tiranë, dt. 25.01.2019